Procedure-Of-Growing-And-Caring-For-Melons

Procedure-Of-Growing-And-Caring-For-Melons PLDZ-4
In Stock
$ 15.00 USD
Buy and Download   > Description

Hu?ng d?n k? thu?t tr?ng, cham sóc dua lu?i trong nhà kính.
Theo dõi di?u ki?n sinh tru?ng, phát tri?n c?a dua lu?i và theo dõi
v?t tu d?u vào (giá th?, phân bón, gi?ng, ch?t b? sung dinh du?ng
…) qua các giai do?n sinh tru?ng, phát tri?n c?a dua lu?i và
các bi?n pháp phòng tr? sâu b?nh trên dua lu?i.

Hu?ng d?n k? thu?t tr?ng, cham sóc dua lu?i trong nhà kính. Theo dõi di?u ki?n sinh tru?ng, phát tri?n c?a dua lu?i và theo dõi v?t tu d?u vào (giá th?, phân bón, gi?ng, ch?t
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews