Treasures Of Chinese Instrumental Music - Bowed Instruments 320kbps MP3 album | Music | World

Treasures Of Chinese Instrumental Music - Bowed Instruments 320kbps MP3 album

Treasures Of Chinese Instrumental Music - Bowed Instruments 320kbps MP3 album 73196-2_mp3
In Stock
$ 16.98 USD
Buy and Download   > Description

Gongxuanyue (bowed instruments)


Volume 1   
1.    "Xiao Kaimen"      Yang Baozhong     
2.    "Profound Night"      Li Muliang     
3.    "Outskirts Of Beijing"      Jiang Kemei     
4.    "Autumn Moon On Quiet Lake"      Lu Wencheng     
5.    "Spring Comes To The Country"      Liu Tianyi     
6.    "Shuang Sheng Hen"      Zhu Hai     
7.    "Yang Cuixi"      Loo Kahchi     
8.    "Arrays"      Yu Qiwei     
9.    "Dui Hua"      Tang Yubin     
10.    "Ospreys Sporting With Water"      Guo Ying     
11.    "Toll From Temple"      Gan Shangshi     
12.    "On The Prairie"      Liu Mingyuan     
13.    "Thoughts Beyond The Frontiers"      Liu Changfu     
14.    "Lady Of The Qin Dynasty"      Ma Xiaohui     
15.    "Music For The New Year"      Ma Guanglu     

 

Volume 2   
1.    "The Tunes Of Shaanxi Opera"      Liu Mingyuan     
2.    "Brother Comes Back"      Zhang Changcheng     
3.    "A Shangdong Tune"      Yuan Ye     
4.    "Hebei Huabangzi"      Yan Shaoyi     
5.    "Festival In Changchun"      Zhou Qichang     
6.    "Spring Willow In The Wind"      Chao Dongxu     
7.    "Crescent Before Dawn"      Shen Cheng     
8.    "Grand Overture"      Liu Xiang     
9.    "Beautiful Girl"      Jiang Kemei     
10.    "Ba Da Chui"      Wang Dianyu     
11.    "Combination Of Sheng And Guan"      Han Fengtian     
12.    "Liu Ye Jin"      Bai Fengyan     
13.    "Shadow Tune"      Liu Jun     
14.    "Horses Galloping"      Burentegusi     
15.    "Love Of Donkir"      Li Bo

This item comes with a Digital Booklet and an album artwork.

Gongxuanyue (bowed instruments) Volume 1 1. "Xiao Kaimen" Yang Baozhong 2. "Profound Night" Li Muliang 3. "Outskirts Of Beijing" Jiang Kemei 4. "Autumn Moon On Quiet Lake" Lu Wencheng 5. "Sp
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews