Treasures Of Chinese Instrumental Music - Plucked String Instruments 320kbps MP3 album | Music | World

Treasures Of Chinese Instrumental Music - Plucked String Instruments 320kbps MP3 album

Treasures Of Chinese Instrumental Music - Plucked String Instruments 320kbps MP3 album 73195-2_mp3
In Stock
$ 16.98 USD
Buy and Download   > Description

 

Tanboyue : Plucked String Instruments


Volume 1    
1.    "Su Wu Tending Sheep"      Xiang Zuhua     
2.    "Fifth Brother To Graze Sheep"      Zheng Baoheng     
3.    "Song Of The Border"      Zhang Xiaofeng     
4.    "Misery Of Lady Zhaojun"      Zhang Gaoxiang     
5.    "Beautiful Taxkorgan"      Liu Yuening     
6.    "Waving Dance Of Tujia Tribe"      Li Lingling     
7.    "Mountain Red"      Tam Kafai, Tony     
8.    "Canal Of Happiness"      Wang Huiran     
9.    "Spring Comes To Yi River"      Wang Hongyi     
10.    "Bizika Festivity (Dance Of Tujia)"      Wu Qiang     
11.    "Sword"      Zhang Xinhua     
12.    "Watch The Sunrise In Taishan"      Cheng Wujia     

Volume 2     
1.    "All Happiness"      Pu Xuezhai     
2.    "Old Eight Phrases"      Bai Fengyan     
3.    "Ospreys Sporting With Water"      Xiao Jiansheng     
4.    "Waves Washing The Beach"      Li Yi     
5.    "Sorrow In The Changmen Palace"      Huang Guifang     
6.    "Beneath The Silvery Moonlight"      Wu Qiang     
7.    "Descending Curtain"      Wei Yuru     
8.    "The Hungry Horse Ringing The Bell"      Yuen Shichun     
9.    "Autumn Missing"      Wang Zhongbing     
10.    "Sleeping Lotus"      Liu Bo     
11.    "Camel Bells Along The Silk Road"      Xu Yang     
12.    "Fisherman Song Of The SongHua River"      Feng Shaoxian     
13.    "Farewell At Yangguan"      Sun Xin

This album comes with a Digital Booklet.

Tanboyue : Plucked String Instruments Volume 1 1. "Su Wu Tending Sheep" Xiang Zuhua 2. "Fifth Brother To Graze Sheep" Zheng Baoheng 3. "Song Of The Border" Zhang Xiaofeng 4. "Misery Of Lady Zhaojun"
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews