Gayatri Mantra

Gayatri Mantra PLDZ-2

Gayatri Mantra sung by Shree Maa.

tát savitúr váreṇyaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ pracodáyāt

Gayatri Mantra sung by Shree Maa. tát savitúr váreṇyaṃbhárgo devásya dhīmahidhíyo yó naḥ pracodáyāt
Customer Rating: Be the first to Review this product!
0 0 0 0 reviews