Noveta | Other Files | Fonts

Noveta

Noveta PLDZ-128
In Stock
$ 39.00 USD
Thaddeus Typographic Center
Buy and Download   > Description

The typeface Noveta designed by Thaddeus Szumilas for the Thaddeus Typographic Center, 2015.

The typeface Noveta designed by Thaddeus Szumilas for the Thaddeus Typographic Center, 2015.
Recent Reviews Write a Review
0 0 0 0 reviews