Huurkontrak

Huurkontrak PLDZ-9HUURKONTRAK - RESIDENSIEELDIE HUURKONTRAK HIERIN VOORSIEN IS OPGESTEL OOREENKOMSTIG DIE WET OP HUURBEHUISING, WET 50 VAN 1991 EN BEVAT AL DIE NODIGE TERME EN VOORWAARDES OM TE VERSEKER DAT DIE PARTYE AAN DIE BEPALINGS VAN DIE WET OP HUURBEHUISING VOLDOEN.DAAR IS GEEN VOORGESKREWE FORMALITEITE VIR HUURKONTRAKTE NIE.  DIE WET OP HUURBEHUISING SKRYF SEKERE TERME EN VOORWAARDES VOOR WAT GEAG SAL WORD DEEL TE WEES VAN ENIGE HUURKONTRAK, WELKE TERME EN VOORWAARDES NIE GEWYSIG MAG WORD OF VAN AFSTAND GEDOEN MAG WORD NIE.  HIERDIE KLOUSULES IS DUIDELIK GEMERK IN DIE HUURKONTRAK WAT VOORSIEN WORD.'N HUURKONTRAK HOEF MET ANDER WOORDE NIE SKRIFTELIK TE WEES NIE, TENSY DIE HUURDER DIE VERHUURDER VERSOEK OM DIT OP SKRIF TE STEL.DIT WORD EGTER VOORGESTEL DAT ALLE HUURKONTRAKTE, EN ENIGE ANDER OOREENKOMS, OP SKRIF GESTEL WORD TEN EINDE DUIDELIKE BEWYSE TE KAN Hê VAN DIE OOREENKOMS TUSSEN DIE PARTYE EN OM ONNODIGE DISPUTE TE VERMY.DIE OOREENKOMS VERSEKER DAT DIE VERHUURDER GEDEK IS TEN OPSIGTE VAN REGSKOSTES, RENTE EN DIE LANDDROSHOF SE JURISDIKSIE, WAT VERSEKER DAT DIE VERHUURDER 'N VERLIES SAL LEI OP GROND VAN REGSKOSTES AANGEGAAN TEEN 'N WANBETALENDE HUURDER NIE.  VOORMELDE TERME WORD NIE GEAG DEEL TE WEES IN 'N HUURKONTRAK NIE EN IS DIT DUS BELANGRIK DAT DIE SKRIFTELIKE HUURKONTRAK GEBRUIK WORD.DIE DOKUMENTE WAT HIER VOORSIEN WORD IS ALMAL DUIDELIK OMSKRYF, SELFVERDUIDELIKEND EN VERSKAF DUIDELIKE INSTRUKSIES OOR DIE GEBRUIK EN ONDERTEKENING DAARVAN EN IS MAKLIK OM TE GEBRUIK. DIE VOLGENDE DOKUMENTE WORD VOORSIEN:  1.  DIE HUURKONTRAK.2.  KONSEP GEBREKELYSTE.3.  NOTAS OOR HOE OM DIE DOKUMENTE TE VOLTOOI EN TE GEBRUIK.

HUURKONTRAK - RESIDENSIEEL DIE HUURKONTRAK HIERIN VOORSIEN IS OPGESTEL OOREENKOMSTIG DIE WET OP HUURBEHUISING, WET 50 VAN 1991 EN BEVAT AL DIE NODIGE TERME EN VOORWAARDES OM TE VERSEKER DAT DIE PARTYE AAN DIE BEPALINGS VAN DIE WET OP HUURBEHUISI
Customer Rating: Be the first to Review this product!
0 0 0 0 reviews