JUPPO SESSHO with SHAWN GRAY (keiko4) | Movies and Videos | Educational

JUPPO SESSHO with SHAWN GRAY (keiko4)

JUPPO SESSHO with SHAWN GRAY (keiko4) KEIKO-04 Instant Download Price
In Stock
$ 11.99 USD
BudoShop
Buy and Download Description

Theme: Koteki Ryouda Juppou Sesshou no Jutsu - (Kunai, & Basic Taijutsu). Shawn taught the first four Kunai Kata (Kiri no Ichiyou, Mizu-tori, Rakka, Mawashi- dori) from Koteki Ryouda Juppou Sessho no Jutsu (the 2003 Bujinkan theme). He also taught Taihenjutsu Ukemi, Sanshin no Kata and Kihon Happou applications and more.

Theme: Koteki Ryouda Juppou Sesshou no Jutsu - (Kunai, & Basic Taijutsu). Shawn taught the first four Kunai Kata (Kiri no Ichiyou, Mizu-tori, Rakka, Mawashi- dori) from Koteki Ryouda Juppou Sessho no Jutsu (the 2003 Bujinkan theme). He also taught Ta
Recent Reviews Be the first to Review this product!
0 0 0 0 reviews